Adsense 728x90

View Allvideo hoi thoai mina no nihongo

View Allnghe tasuku

View All512 chữ hán thường dùng

View AllHọc tiếng nhật qua bài hát

Kanji soumatome n3 tuần 4 ngày 1

Kanji soumatome n3 tuần 4 ngày 1

Học kanji soumatome n3 tuần 4 ngày 1 STT Chữ Hán Âm Hán Việt Hiragana Nghĩa 1 ①砂 SA さ/すな ...
Share
Kanji soumatome n3 tuần 3 ngày 6

Kanji soumatome n3 tuần 3 ngày 6

Học kanji soumatome n3 tuần 3 ngày 6 STT Chữ Hán Âm Hán Việt Hiragana Nghia 1 2 ①接...
Share
Kanji soumatome n3 tuần 3 ngày 5

Kanji soumatome n3 tuần 3 ngày 5

Học kanji soumatome n3 tuần 3 ngày 5 STT Chữ Hán Âm Hán Việt Hiragana Nghia 1 2 ①留...
Share
Kanji soumatome n3 tuần 3 ngày 4

Kanji soumatome n3 tuần 3 ngày 4

Học kanji soumatome n3 đơn giãn tuần 3 ngày 4 STT Chữ Hán Âm Hán Việt Hiragana Nghia 1 ...
Share
Kanji soumatome n3 tuần 3 ngày 3

Kanji soumatome n3 tuần 3 ngày 3

Học kanji soumatome n3 tuần 3 ngày 3 STT Chữ Hán Âm Hán Việt Hiragana Nghia 1 2 ①販 ...
Share
Kanji soumatome n3 tuần 3 ngày 2

Kanji soumatome n3 tuần 3 ngày 2

Học kanji soumatome n3 tuần 3 ngày 2 STT Chữ Hán Âm Hán Việt Hiragana Nghĩa 1 ①費 PHÍ ひ 2 ...
Share
Kanji soumatome n3 tuần 3 ngày 1

Kanji soumatome n3 tuần 3 ngày 1

Học kanji n3 giáo trình soumatome tuần 3 ngày 1 STT Chữ Hán Âm Hán Việt Hiragana Nghĩa 1 ①要 YẾU よう...
Share
Kanji soumatome n3 tuần 2 ngày 6

Kanji soumatome n3 tuần 2 ngày 6

Học kanji soumatome n3 tuần 2 ngày 6 STT Chữ Hán Âm Hán Việt Hiragana Nghĩa 1 ①困 KHỐN こ・まる ...
Share
 
Copyright © 2016. Tự học tiếng Nhật.
Creative Commons License