512 chữ hán thường dùng bài 2

512 chữ hán cơ bản thường dùng (33-64)


512 chữ hán tự thường dùng bài 2-1

Thượng hạ trung ngoại (上  下 中 外)

上                 うえ đỉnh

上げる         あげる tăng

上る             あがる leo

                か dưới 

下げる         さげる hạ 

下さい        ください xin vui lòng

上下            うえした lên và xuống 

下ろす        おろす hạ

            なか bên trong

中々     なかなか thực

               がい bên ngoài

外の            そとの ngoài

外す            はずす tẩy

Hữu công tả tiền (右  工  左 前 )

右                  みぎ bên phải

人工       じんこう hộ khẩu(人-nhân)

工人       こうじん Công nhân; thợ thủ công; nhân công 

                 さ trái

左右              さう trái và phải

               ひだり bên trái

左右        さゆう phải trái; bên phải và bên trái; sự trên dưới                         (tuổi tác)

左上        ひだりうえ bên trái phía trên cùng

前半               ぜんはん nửa đầu

               ぜん  tiền; trước; kém

               まえ đằng trước

前々        まえまえ sẵn sàng trước

お前        おまえ mày

前に        まえに khi trước 

上前        うわまえ tỷ lệ phần trăm


Hậu ngọ môn gian (後 午 門 間 )

                あと người kế vị; người nối nghiệp

                のち sau đó; sau khi; kể từ đó

後々         のちのち Tương lai xa .

後で          あとで chốc nữa

後に          あとに đàng sau .

後れ          おくれ tình trạng lạc hậu

後ろ          うしろ sau; đằng sau; phía sau

                 うま Ngọ (chi)

                 かど cổng

                 もん cổng .

一門          いちもん dòng dõi

                  あいだ giữa

                 ま phòng; khoảng trống; kẽ hở; khoảng thời gian

間々         まま thỉnh thoảng

間に         まに lúc


Đông tây nam bắc (東 西 南 北)

                ひがし phía đông

西                  にし hướng tây; phía tây

西口          にしぐち Cổng phía tây

                 みなみ phía Nam; phương Nam

南下          なんか Đi xuống phía Nam

                 きた phía Bắc; miền Bắc

北口           きたぐち lối vào phía bắc; cổng phía bắc; cổng                           bắcĐiền lực nam nữ (田 力 男 女)

         た Điền

田ぼ      たぼ trại


半田      はんだ hợp kim hàn


         ちから công suất máy


         りょく sức lực


      りきむ làm căng


人力        じんりき nhân lực


人力        じんりょく sức người


           おとこ đàn ông; người đàn ông


ブ男         ブおとこ người xấu trai


一男         かずお con trai


下男         げなん đầy tớ trai


五男         いつお sự rủi ro


           おんな phụ nữ; con gái; cô gái; đàn bà; nữ


一女         いちじょ con gái


女中        じょちゅう cô gái; thiếu nữ; thị nữ; 

tỳ nữ; người hầu gái; người giúp việc


Tử học sinh tiên (子 学 生 先)

女の子      おんなのこ cô gái

女の人      おんなのひと đàn bà


子 こ         đứa con; đứa trẻ; cô gái trẻ; con nhỏ (động vật)


            ね Tý (con vật đầu tiên trong 12 con giáp) .


一子         いっし con một .


中子         なかご Lõi; vật ở giữa


二子         にし sinh đôi


分子         ぶんし phân tử


            がく sự học


学び         まなび sự học


学ぶ          まなぶ học


            き sự nguyên chất; nguyên; nguyên xi; thuần khiết; sống; chưa chế biến


            なま bã (bia)


生~           なま~ ...tươi .


生う          おう mọc (răng); phát triển; lớn lên .
生き          いき sự tươi


生み         うみ Sự sản xuất; tạo; hình thành .


生む         うむ sinh; đẻ; gây ra; dẫn đến; sinh ra


生る          なる ra quả


一生          いっしょう cả đời; suốt đời; một đời; cuộc đời


            さき đầu mút; điểm đầu; tương lai


お先          おさき tương lai; trước.; phía trước.


先ず          まず trước hết; trước tiên


先に          さきに phía trước; trước mặt


一先           いちさき một lần


先人           せんじん người đi trướcHà phụ mẫu niên (何 父 母 年)

           なに cái gì

           なん cái gì .


何か        なにか cái gì đó


何て         なんて cái gì cơ; làm thế nào mà .


何で         なんで Vì sao; bằng gì


何と         なんと cái gì; như thế nào .


何の         なにの nào


何も         なにも sự không có


何ら         なんら bất cứ cái gì .


何れ        どれ cái nào .


何人         なんにん mấy người .


何何        どれどれ cái nào cái nào .


           ちち bố; cha


父上        ちちうえ cha


父子        ふし bố con


          はは má


お母        おふくろ mẹ


母上        ははうえ mẹ


          とし năm; năm tháng; tuổi


年々        ねんねん hàng năm; mỗi năm; từng năm


一年        いちねん một năm .


万年        まんねん tính vĩnh viễn


年上        としうえ lớn tuổi; cao tuổi


年下        としした ít tuổi hơn


年中        ねんじゅう suốt cả năm


中年        ちゅうねん trung niên .


今年        ことし năm nay

Khứ mỗi vương quốc (去 毎 王 国)

去る       さる cút

          ごと mỗi; hàng


          ま い hàng; mỗi


毎々       ことごとく thường xuyên


毎に       ごとに mỗi; mọi; cứ
毎年       まいとし hàng năm; mỗi năm; mọi năm


毎年        まいねん hàng năm; mỗi năm; mọi năm .


王            おう vua


二王        におう Chế độ quân chủ có 2 vua .


          くに đất nước; quốc gia; quê nhà


国々       くにぐに các nước


一国         いちこく bướng bỉnh


万国         ばんこく các nước; quốc tế


中国         ちゅうごく nước Trung Quốc; tên một hòn đảo phía Tây Nam Nhật Bản.

  Xem đầy đủ 512 chữ hán
Share
 
Copyright © 2016. Tự học tiếng Nhật.
Creative Commons License